دیدبان عدالت به مناسبت روز معلم دریک مراسم صمیمی از معلمان و کادر مدرسه ما که بصورت داوطلبانه به دانش آموزان جنوب استان کرمان و شمال استان سیستان و بلوچستان، خدمات اموزشی واجتماعی ارائه می دهند، قدردانی کرد.