کارگاه آموزشی «خودپنداره» با هدف ارتقاء مهارتهای مربیان مهدکودک ما در شهر زهکلوت در اردیبهشت 1403برگزار شد. در این کارگاه که مربیان و کارآموزان مهدکودک ما حضور داشتند، استاد شکیبایی به بیان مبانی و تاثیرات این مهارت پرداختند.
هدف از کارگاه خودپنداره یک مداقه برنامه ریزی شده به خود برای مربیان بود و در مرحله بعد، مربیان با طراحی خود بستر لازم برای اینکه کودکان بتوانند این مداقه را به خودشان داشته باشند ایجاد کنند.
یکی از جنبه هایی که برای کودکان ضروری و لازم است، وجود بسترهایی هست که آنها را دائماً به خودشان و دارایی های خودشان آگاه تر کند.
محورهای کارگاه عبارت بودند از:

  • معرفی خود
  • مهارت های ارتباطی و تعاریف آنها
  • حوزه های رشد عام و رشد خاص
    در این کارگاه به شرکت کنندگان برگه هایی داده شد که در آنها نگاه ساختارشکنانه از نوع نوشتن، جدول بندی و طراحی برگه لحاظ شده بود. همچنین ادبیات کارگاه و ادبیات رفتاری مدرس هم بر مبنای ساختارشکنی طراحی شده بود و این بدین دلیل بود بیان فرم ساختارشکنانه و پذیرش آن راحتتر شود.