مورد65 : ارزاق ماهیانه

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با همکاری شما بزرگواران، در تیرماه تعداد ۲۰ بسته ارزاق هر کدام به ارزش ۲۵۰هزار تومان برای خانواده های نیازمند ، تهیه و ارسال شد.