حضور نمایندگان دیدبان عدالت در نشست تعاملی کنوانسیون رفع تبعیض نژاد

در این نشستِ تعاملی دکتر مرتضوی شریف و دکتر آسا به گفتگو با حاضرین در جلسه پرداختند.

نمایندگان مؤسسه بین المللی دیدبان عدالت در نشست تعاملی وزارت امور خارجه با سازمان های مردم نهاد درباره کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی حضور پیدا کرده و به طرح دیدگاه های مؤسسه در این خصوص پرداختند.
در ابتدای این نشست خانم ودیعتی مدیرکل حقوق بشر وزنان وزارت امورخارجه به ضرورت افزایش همکاری های سازمان های مردم نهاد با هادهای داخلی مربوطه در حوزه حقوق بشر تأکید کردند. در ادامه این نشست آقای حسنی رئیس دبیرخانه حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض نژادی پرداخته و ابعاد کمیته رفع تبعیض نژادی و سازو کارهای شکل گرفته آن برای اصلاح کنوانسیون را شرح دادند. حسنی در این باره اظهار داشت: کمیته مواردی از کنوانسیون را تفسیر و بسط داده است.
آخرین سخنران این نشست آقای اسماعیلی فرد رئیس اداره مفاهیم و معاهدات حقوق بشری بود که به بررسی روند تدوین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش سازمان های مردم نهاد پرداخت. وی درباره چگونگی ایفای نقش ایران در کمیته تبعیض بیان داشت: برای انتقال نظرات ایران بایستی تعامل لازم با گزارشگر ویژه تبعیض نژادی شکل بگیرد. وی در این باره بر مورد توجه قرار دادن برنامه عمل دوربان تأکید نمود. اسماعیلی فرد در خصوص نقش سازمان های مردم نهاد ایرانی در این فرآیند اظهار داشت: مهم ترین کاری که در این حوزه می تواند صورت بگیرد آن است که سازمان های مردم نهاد در تولید محتوا مفادی را در اختیار گزارشگر وِزه قرار بدهند تا گزارشگر ویژه نکات سازمان های ایرانی را نیز در گزارش نهایی خود لحاظ نماید.
در انتهای این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد ایرانی به طرح نظرات خود در این خصوص پرداختند. دکتر مرتضوی به نمایندگی از مؤسسه بین المللی دیدان عدالت با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف دولت ها در سطوح بین المللی به طرح این موضوع پرداخت که با توجه به غفلت نمودن بخش های عمده ای دولت نسبت به بهره گیری از این ظرفیت بالقوه، وزیر امور خارجه در جلسه هیات دولت اهمیت بکارگیری ظرفیت سازمان های مردم نهاد را برای اعضای دولت تبیین نمایند تا با حمایت بیشتر دولت، سازمان های مردم نهاد بتوانند دستگاه دیپلماسی را در اهداف خود یاری نمایند.