هدایای گروه "سَلوی" به دست صاحبانش رسید

هر زائـر يك ترجمانِ "حب الحسين يجمعنا" ست !

عشق حسين است كه  امروز سياه پوشان را زيبنده ي بيابان هاي از نفس افتاده ي نجف تا كربلا ميكند.
عشق بدون مرز
چونان دست محبت بي منتي از آستين مرحمتي
بيرون مي آيد و به رسم ِ :
آزادگي كه سوداي سردار و سالار دشت نينوا ست
سيراب مي كند آزادگی طلبان را.

ستون به ستون از  مهر مردمان نجف و كوت و واسط و ...
ديديم...
از لبخند هاي دختركي كه "ماي البارد" به زائر تشنه لبي ميداد
و دلخوش به اجري بود كه محاسبه ي مقدارش 
در مغز مداد و كاغذ نمي گنجد..

يا پيرمرد عربي كه  اگر سفره اي براي رنگين كردن نداشت
 با عطري در دست دامان زوار را معطر ميكرد..
و با يك "هلا بيكم" خستگي را از جان جوانمان مي رهاند..

فراموش نشدنيست،
طرح لبخند روي صورت كودكان عراقي
وقتي كه تحفه هبه هاي ايراني را دستشان ميداديم..

پرچم حسين 
تنها علم عدالتيست كه تحت آن
همه يك رنگ و يك دليم 
پرچمي از جنس مردم 
براي مردم !
 

هيچ پرچمي غير كربلا بالا نيست..