دومین دوره انتخاب رشته دانشگاه متناسب با تیپ شخصیت و رغبت شغلی

مرکز مشاوره هادیان زندگی دومین دوره انتخاب رشته متناسب با تیپ شخصیت و رغبت شغلی را برگزار می کند

مرکز روانشناسی هادیان زندگی برگزار می کند 
♦️دومین دوره انتخاب رشته دانشگاه متناسب با تیپ شخصیت و رغبت شغلی♦️

✅ کارگاه شناسایی تیپ شخصیت شغلی و تحصیلی و معرفی رشته های تحصیلی مناسب هر تیپ 
✅ مشاوره فردی روانشناسی و اجرای دو تست شخصیت شغلی-تحصیلی هالند و تست فرافکن شخصیت های شغلی
✅کارگاه آشنایی با فرایند انتخاب رشته،معرفی دانشگاه ها و رشته ها
✅ جلسه فردی انتخاب رشته

تلفن ثبت نام ۷۷۶۵۰۵۹۱

با توجه به اینکه کارگاه ها قبل از اعلام نتایج برگزار می شود آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ مرداد است

@lifeguiders