فصل جدید فعالیت های داوطلبانه در روستای امین آباد


موسسه بین المللی دیدبان عدالت فعالیت های داوطلبانه خود در روستای امین آباد شهر ری را از جمعه 24 اسفند ماه شروع کرد.
موسسه بین المللی دیدبان عدالت پس از مطالعه و بررسی روستای امین آباد و حاجی آباد با تمرکز بر مؤلفه های محرومیت اجتماعی و عدالت آموزشی، بر ان شد تا با همکاری موسسه وارثین و بنیاد امام مهدی (عج) ماهانه در 2نوبت تیم روانشناسی و آموزشی و یک نوبت تیم پزشکی را به این روستا اعزام کند.
اولین اعزام روز جمعه 24 اسفند97 صورت گرفت که از ساعت 10 صبح تا ساعت 14 به طول انجامید. فعالیت ها در 4بخش کارگاه روانشناسی نوجوان و ارتباط مؤثر، مشاوره گروهی، مشاوره فردی و خدمات پزشکی انجام شد.