ایستگاه نذر کتاب 2

تعداد 382 جلد کتاب در ایستگاه جوانه های آگاهی به عزیزان و دانش آموزان بازمانده از تحصیل اهداء شد. این عزیزان در مدرسه سفیران مهر آسمان مشغول به تحصیل بوده اند.