مورد67- تهیه مسکن برای مادر سرپرست خانواده

دستان پرمهر و سخاوتمند شما بزرگواران این بار هم معجزه آفرید و شادی را به دل مادر سرپرست خانواده و ۳ فرزندش هدیه کرد.

با کمک و همت شما خیرین خوب موسسه دیدبان عدالت منزل با قیمت ۳۵ میلیون تومان برای این خانواده نیازمند تامین شد.

مبلغ جمع آوری شده از طرف موسسه: ۲۷ میلیون تومان 

مبلغ تامین شده از خود خانواده : ۸ میلیون تومان