تامین هزینه خوابگاه یک دانشجوی نیازمند

یک دانشجوی خوب و مومن که امسال در دانشگاه قبول شده در تامین هزینه های خوابگاه و رفت و آمد نیاز به کمک دارد که تقریبا مبلغ مورد نیاز برای هر ترم ۳۰۰ هزار تومان می باشد. و مدت تحصیل ۸ ترم می باشد. در صورت تمایل از طریق شماره کارت موسسه که در ذیل آمده اقدام نمایید.
مبلغ مورد نیاز: ۳۰۰هزار تومان برای یک ترم تحصیلی