طرح بوی دفتر بوی مهر

با توجه به نزدیک شدن ماه مهر و لزوم رسیدگی به کودکان کمتر برخوردار و مستضعف، موسسه بین المللی دیدبان عدالت قصد دارد تا لوازم تحریر مورد نیاز برای چندین دانش آموز را فراهم کند.

ارزش هر بسته 40000 تومان است.

برای مشارکت و همراهی در طرح بوی دفتر بوی مهر از شماره حساب ذیل اقدام کنید.

شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت نزد بانک پاسارگاد

5022297000004353