درمان بیمار مبتلا به MS

پدر یک خانواده محترم نیازمند حدود14سال است که به بیماریMS مبتلاست و متاسفانه به خاطر فقر و ناتوانی از پرداخت هزینه ها، بیماری اش به نوع پیشرفته تبدیل شده است. 
در حال حاضر به خاطر اینکه دستها و پاها فلج شده و جابجا کردن این پدر خیلی سخت شده و در معرض زخم بسترقرار گرفته نیاز خیلی فوری به یک تخت بیمارستانی دارند و همچنین نیاز دارند که هفته ای دو بار فیزیوتراپی شوند.
در حال حاضر برای خرید تخت 4میلیون تومان و برای انجام فیزیوتراپی و مقداری مواد غذایی ماهانه600 هزار تومان نیاز است.
افرادی که تمایل دارند در این کارخیر شرکت کنند از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنند.