رهن خانه برای خانواده‌ای نیازمند

به لطف خدا و کمک شما خیرین محترم می خواهیم برای یکی از خانواده های تحت پوشش موسسه که سرپرست خانواده از ناحیه پا از کارافتاده است و مادر و دوفرزند خانواده با جمع آوری ضایعات و مواد بازیافتی و فروش آن گذران زندگی می کنند یک باب منزل در مامازن در اطراف تهران خریداری کنیم که قیمت این خانه 40 میلیون تومان است.
شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت نزد بانک پاسارگاد
5022297000004353