بی عدالتی یکی از مهم ترین شاخصه های جهان امروز است که به خصوص بعد از تشکیل نظام دولت – ملت ها نهادینه شده و انسان ها را در سراسر زمین در برگرفته و با تشکیل جوامع مبتنی بر نابرابری و قطبی شده، تبعیض و ظلم سیستماتیک را به وجود آورده است. از این رو فعالیت در حوزه رفع تبعیض و هدایت جهان به سوی عدالت، جهان عاری از ظلم و پیگیری عدالت برای همه، تعهدی اخلاقی و انسانی است.
  موسسه بین المللی دیدبان عدالت یک نهاد غیردولتی و مستقل است که توسط جمعی از دانشگاهیان، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و حامیان برقراری عدالت، با هدف مبارزه با هرگونه مظاهر و مصادیق ظلم، تبعیض و بی عدالتی و اصلاح آن از طریق حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیت های داوطلبانه و عدالت خواهانه آحاد و تشکل های مردمی و غیردولتی، در دی ماه سال 1391 هجری شمسی تشکیل شده است.
چشم انداز عدالت:
عدالت بایستی به گفتمان زنده و فراگیر برای تحقق زندگی سعادتمند، و ارتقای شاخصه های کرامت انسانی تبدیل شود.
چشم انداز موسسه:
عدالت بایستی به گفتمان زنده و فراگیر برای تحقق زندگی سعادتمند، و ارتقای شاخصه های کرامت انسانی تبدیل شود.
شعار موسسه:
عدالت برای همه، شعار محوری موسسه است که خط مشی موسسه را مشخص می کند و در راس برنامه های موسسه قرار دارد.

ماموریت موسسه:
تلاش در جهت زنده نگاه داشتن گفتمان عدالت در جامعه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و جریانی اصیل و فراگیر در میان  نخبگان، جوانان و اقشار تاثیرگذار.

اهداف موسسه:
1.  پایش مرزهای عدالت در پرتو شاخص های ملی و بین المللی. 2.  توانمند سازی مردم، گروههای مرجع اجتماعی و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی.
3.      انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.

فعالیت های موسسه:
1. پایش،     اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد مردم و گروه های مرجع اجتماعی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض در سراسر جهان و استمرار آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت.
2. آموزش، تربیت و سازماندهی گزارشگران و دیدبانان عدالت در سرتاسر جهان.
3. مشارکت حقوقی و تامین وکیل رایگان برای دفاع از حقوق قربانیان ظلم، تبعیض، بی عدالتی و پشتیبانی حقوقی ازفعالان جبهه مقاومت و ظلم ستیزی در اقصی نقاط جهان. 4.     تبیین و اطلاع رسانی عمومی در سطح داخلی و خارجی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض ناشی از نظام سلطه و استمرار آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت. 5.      ارائه مشاوره به دستگاه های مسئول در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای  استیفای هرچه بیشتر حقوق مردم. 6.  برگزاری جلسات و کارگاههای آموزش حقوق مدنی، حقوق متهم و حقوق عمومی برای شهروندان ایرانی در مناطق مختلف کشور. 7.   راه اندازی کانونهای مردمی عدالتیاران در داخل و خارج از کشور جهت تقویت نظارت مدنی  و غیردولتی بر تحقق عدالت. 8.      حضور در همایشها و گردهم آیی های اجتماعی در عرصه بین المللی و مشارکت درفعالیتهای داوطلبانه غیردولتی در حوزه مبارزه با اشغالگری، نقض حقوق اولیه انسانی، تبعیض و استقرار عدالت پایدار جهت شناسایی و تعامل با سازمان ها و نهادهای بین المللی.
9. مشارکت و مساعدت به کاهش شکاف های ناشی از بی عدالتی در داخل و خارج از کشور.