بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر

دولت فرسوده و کم تدبیر سعودی با نقض صریح قوانین بین المللی در اعدام شیخ نمر باقر النمر، قدم در مسیری نهاده که جز تباهی مقصدی را نمی پوید.

شهادت مبارز راه آزادی شیخ نمر باقر النمر روحانی عربستانی در روزهای گذشته، یکی دیگر از جنایاتی بوده است که در تاریخ 

مبارزات عدالتخواهانه جهان ثبت خواهد شد. این روحانی شهید نمونه بارزی از یک مبارز دینی بود که برای احقاق حقوق لگدمال 

شده جامعه شیعیان عربستان در برابر سرکوب و خشونت ساختاری رژیم سعودی به مبارزه ای دموکراتیک و سیاسی دست زد که 

جهان کنونی نیز با وجود کثرت مجامع بین المللی، حقوق بشری و حمایتی هنوز نتوانسته مرحمی بر آلام خویش بیابد و وجود این 

مجامع خود غم دیگری است در جوار غم های دیگر، سازمان ها و مجامعی که حتی توان محکوم کردن رذائل اراذل منطقه ای و 

دولت فرسوده و کم تدبیر سعودی با نقض صریح قوانین بین المللی در آزار و شنکنجه مردم بی دفاع بحرین و تخریب مساجد و خانه 

های آنها، بمباران مردم مظلوم یمن و اعدام شیخ نمر باقر النمر، قدم در مسیری نهاده که جز تباهی مقصدی را نمی پوید.

موسسه بین المللی دیدبان عدالت در راستای رسالت خود خطاب به عدالتخواهان راستین، حامیان صادق سرنوشت و حقوق بشر و 

وجدان های آگاه و بیدار اعلام می دارد که همه دنیا باید نسبت به این قضایا احساس مسئولیت کنند و بی تفاوتی نسبت به آنها، عدول 

متاسفانه با شدیدترین و ضد حقوق بشری ترین واکنش رژیم سعودی مواجه شد.

جهانی را ندارند.

از وظیفه و همراهی با مدعیان دروغین آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است.