بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز جهانی بدون خشونت

پرهیز از خشونت و تلاش در مقابله با آن که نتیجه اش زمینه سازی برای تحقق صلح و عدالت در جهان است باید به یک گفتمان و مطالبه ی عمومی ملت ها مبدل شود و این تنها راه مبارزه با خشونت و کاستن از پیامدهای شوم آن است.

 

دنیای امروز به رغم پیشرفت های مادی و توسعه ی فناوری و تکنولوژی، آکنده از خشونت و ظلم و افراطی گری و ناامنی رنج آور و آزاردهنده است؛ به طوری که بسیاری از انسانهای بی گناه از زن و کودک و پیر و جوان از این پدیده ی شوم،  آسیب های جدی دیده و می بینند و روز به روز بر قربانیان آن افزوده می شود. در نگاه بین المللی،  خشونت شکل ها و قالب های گوناگونی دارد از درگیری فیزیکی میان دو یا چند ملت گرفته تا قتل و غارت و شکنجه و جنگ و خونریزی و رفتار های خشونت امیز نژادپرستانه. 

تشدید خشونت در جهان به ویژه پیدایش  گروهای تروریستی و خشونت طلب در خاورمیانه همچون القاعده، طالبان، داعش و امثال آن  با حمایت قدرت های زورگو و منفعت طلب که غالبا در لوای دین  و برای مخدوش کرده چهره ی دین دست به کشتار و جنایت می زنند- در حالی که همه ادیان الهی از خشونت و افراطی گری برحذر داشته و همیشه منادی صلح و مهرورزی بوده اند- و نیز جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین که دل ملتهای آزادی خواه و عدالت طلب را پر از نفرت از خود کرده، از چالش های جدی بشر محسوب می شود . 

موسسه بین المللی دیدبان عدالت اعلام می کند پرهیز از خشونت و تلاش در مقابله با آن که نتیجه اش زمینه سازی برای  تحقق صلح و عدالت در جهان است باید به یک گفتمان و مطالبه ی عمومی ملت ها مبدل شود  و این تنها راه مبارزه با خشونت و کاستن از پیامدهای شوم آن است.