مورد75- توزیع بسته ارزاق

یلدایی به گرمی هر سال

تهیه و توزیع بسته شب یلدا و ارزاق ماهانه بین خانواده های تحت پوشش موسسه بین المللی دیدبان عدالت

یلدایی به گرمی هر سال...

موسسه بین المللی دیدبان عدالت این ماه نیز با یاری خداوند با توزیع بسته ارزاق ، بسته شب یلدایی نیز آماده و به 14 خانواده تحت پوشش موسسه رسانید. به امید نشاندن خنده ای بر لبان نیازمندان

شما عزیزان نیز می توانید جهت مشارکت در امور خیریه و توزیع بسته ارزاق ماهانه ، مهربانی خود را به شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت نزد بانک پاسارگاد واریز بفرمایید .

5022297000123732