تامین ارزاق 10 خانواده نیازمند تحت پوشش

در حال حاضر تعداد 10 خانواده تحت پوشش موسسه بین المللی دیدبان عدالت قرار دارد که با لطف خدا و یاری شما خیران محترم هر ماه سبد ارزاقی به ارزش 200 الی 250 هزار تومان تهیه و به آنان تحویل داده می شود.
عزیزانی که تمایل دارند در این اقدام ما را یاری کنند لطفا کمک های خویش را از طریق شماره کارت زیر به حساب موسسه بین المللی دیدبان عدالت واریز کنند.
شماره کارت:
5022297000004353