احمد نادری

 دکتری  هیأت علمی دانشگاه
  anaderi@ut.ac.ir  علوم‌اجتماعی - مردم‌شناسی
  رئیس هیأت مدیره  ahmadnaderi.ir

 

عبدالله مرادی

 دکتری  هیأت علمی دانشگاه
  moradi.abdolah@gmail.com  روابط بین الملل
  مشاور علمی 

 

 سیداحمد نکوئی

 دکتری  روابط بین‌الملل
  ahmadnekoee@gmail.com خاورمیانه
  مشاور علمی / محقق و پژوهشگر 

 

عطا بهرامی

 دکتری  محقق و پژوهشگر
  ata.bahrami@gmail.com  بانکداری-اقتصاد سیاسی
  محقق و پژوهشگر 

 

علی مرتضوی شریف

 دکتری  سیاست خارجی
  dr.a.mortazavi.sh@gmail.com  روابط بین الملل
  محقق وپژوهشگر 

 

الهام اکبری

 دکتری  شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، یادگیری الکترونیکی، رسانه های نوین
 e.akbari.114@gmail.com  یادگیری الکترونیکی
  مدرس دانشگاه