عبدالله مرادی

 دکتری  هیأت علمی دانشگاه
  moradi.abdolah@gmail.com  روابط بین الملل
  مشاور علمی 

 

 سیداحمد نکوئی

 دکتری  مدرس دانشگاه و پژوهشگر
  ahmadnekoee@gmail.com روابط بین الملل/ مطالعات خاورمیانه
  مشاور علمی  

 

عطا بهرامی

 دکتری  محقق و پژوهشگر
  ata.bahrami@gmail.com  بانکداری-اقتصاد سیاسی
  مشاور علمی 

 

علی مرتضوی شریف

 دکتری مدرس دانشگاه و پژوهشگر
  dr.a.mortazavi.sh@gmail.com  روابط بین الملل
 مشاور علمی 

 

الهام اکبری

 دکتری  مدرس دانشگاه و پژوهشگر
 e.akbari.114@gmail.com  یادگیری الکترونیکی
  مشاور علمی 

 

علی آدمی

 دکتری  هیئت علمی دانشگاه
 aliadami@atu.ac.ir  روابط بین الملل
 مشاور علمی 

 

محسن محمدی

 دکتری پژوهشگر و مدرس دانشگاه
   ا mohamadihi@gmail.com  روابط بین الملل/ جامعه شناسی سیاسی
 مشاور علمی