احمد نادری

 دکتری  هیأت علمی دانشگاه
  anaderi@ut.ac.ir  علوم‌اجتماعی - مردم‌شناسی
  رئیس هیأت مدیره  ahmadnaderi.ir

 

علی‌اکبر آسا

 دکتری  هیأت علمی دانشگاه
 asa60@ut.ac.ir  فقه و حقوق
  مدیرعامل 

 

شمین صدری

 دکتری  پژوهشگر و محقق
  shamin.sdr@gmail.com  روانشناسی کودکان استثنائی
  عضو هیئت مدیره 

 

اکرم‌سادات موسوی

  کارشناسی ارشد  مشاور، فعال اجتماعی در حوزۀ سواد‌آموزی
  a.musavi93@gmail.com  راهنمایی- مشاوره
 عضو هیئت مدیره