فلسفه حقوق بشر

|   معرفی کتاب

نام نویسنده: آیت اللّه جوادی آملی
نام ناشر: مرکز نشر اسراء
اگر بخواهیم از حقوق بشر سخن بگوییم، باید نخست به محدوده هستی خود نظر کنیم. اگر ما حق محور نباشیم هرگز نمی توانیم حق شناس گردیم. نکته مهم آن است که این حق جویی و حق شناسی حد و مرزی ندارد. انسان هر چه پیشتر رود، نعمت های خداوند را بیشتر می شناسد و در می یابد که تا چه اندازه متنعم است. هر چه فردی متنعم تر باشد حقوق بیشتری را باید ادا کند و اگر هم حقی را ادا کند، بدهکارتر می شود؛ زیرا توفیق وی در ادای حق نیز نعمتی از خداست.
کتاب حاضر از مقدمه ای شامل چهارده فصل و مطالب کتاب از نه فصل مهم تشکیل شده است که عبارت اند از:
 حق و مسائل پیرامون آن.
   حق تعیین حقوق بشر، تنها از آن خداست. در این فصل موضوع هایی مطرح می شود مثل: انسان نمیتواند حقوق بشر را تعیین کند. آیا معصومان علیهم السلام حق قانون گذاری دارند؟ نظام دموکراسی و دیگر نظام های غیر الهی بر پایه شرک استوار است. چگونه می توان برای رویدادهای بی شمار، قوانین محدود تنظیم کرد؟...
  کلیاتی در باب منابع و مبانی حقوق بشر.
 پایه های اعتقادی بحث حقوق بشر در اسلام.
 منابع حقوق بشر در اسلام.
 مبانی حقوق بشر در اسلام که این فصل شامل بخش های مهمی از قبیل:
1  - حیات، حق و وظیفه ای برای همگان؛ 2 - آزادی. جلوه ای شکوهمند از توجه قرآن به
آزادی؛ 3 - عدل؛ 4 - مبانی حقوق در آیینه «رساله سجادیه»
مطالعه تطبیقی حقوق بشر شامل مالکیت و حقوق زن و آموزش دینی به کودک
مزایای نظام حقوق بشر در اسلام.
نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر.