درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام

|   معرفی کتاب

نویسندگان: علی اکبر علیخانی وهمکاران
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی باهمکاری مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(علیه السلام
تعداد صفحات: 312
در مقدمه این کتاب می خوانیم:
 مسئله عدالت در جامعه هرچند از یک منظر مسئله ای پیچیده و دارای ابعاد ولایه های گوناگون وپیوسته است اما ازمنظر دیگر حرکت به سوی آن امکان پذیر است و هیچ وقت هیچ جامعه ،سازمان،ساختاروهیچ قسمتی از زندگی بشر برای رسیدن به عدالت با بن بست مواجه نمی شود.اگر بتوان روزی یک «نظریه عدالت » ارائه کرد ، روشن بودن نسبت عدالت با سایر پدیده ها ومفاهیم مهم مشابه خود، هم به دقیق شدن نظریه کمک می کند و هم به ما امکان می دهد نظریه عدالت را در قالب یک نظام منسجم تر وهمه جانبه نگرتر تدوین کنیم. این کتاب این هدف را پی می گیرد.کتاب شامل دوفصل است؛
 در فصل اول چارچوب نظام سیاسی عدالت را بیان میکند که شامل عناوین ذیل است: عدالت توافقی در اسلام،نسبت حق،عدالت و رضایت عمومی در اندیشه امام علی ع،عدالت سیاسی در نظریه مردم سالاری دینی، عدالت، حکومت و مردم در اندیشه سیاسی اسلام، عدالت در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
فصل دوم شبکه مفاهیم نظام سیاسی عدالت را مطرح میکند؛ نظریه امنیت عادلانه،رویکردی قرآنی، عدالت و خشونت در اندیشه ی اسلام، عدالت سیاسی و شورا، عدالت و اخلاق در اندیشه ی سیاسی اسلام، عدالت و آزادی در اندیشه ی سیاسی اسلام