درس‌های دموکراسی برای همه

|   معرفی کتاب

نویسنده : حسین بشیریه
تعداد صفحه : ۲۲۴
ناشر: نگاه معاصر
دسته‌بندی:علوم اجتماعی و سیاسی
در این کتاب طی 8فصل مباحثی در باب دموکراسی فراهم آمده است. نگارنده بر این باور است: اصول و قواعد دموکراسی به نحو فزاینده‌ای به اصول و قواعد زندگی سیاسی تبدیل می‌شود و از این رو حوزه علم دموکراسی و علم سیاست یکسان می‌گردد.با توجه به این مسئله, موضوع کتاب حاضر, همان علم سیاست عملی یا تاسیس است. در فصل نخست کتاب مبانی فکری دموکراسی یعنی: لیبرالیسم, پراگماتیسم, نسبی‌گرایی, اصالت قرارداد, قانون و نظایر آن بحث و بررسی می‌گردد. در فصل دوم اندیشه‌های بنیانگذاران دموکراسی (ارسطو, جان لاک, روسو, دوتوکویل, استوارت میل تا آرون, پوپر و آنتونی داونز) معرفی می‌شود. فصل سوم و چهارم مربوط به تاریخچه و مبانی حکومت دموکراتیک است' .احزاب و انتخابات', 'انواع دموکراسی 'و 'آینده دموکراسی 'مطالب بعدی این کتاب هستند .