عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

|   معرفی کتاب

نویسنده: نسرین مهرا (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
موضوع : نوجوانان/وضع حقوقی و قوانین ایران/عدالت كیفری كودكان و نوجوانان عدالت حقوق كودك
ناشر : میزان
تعداد صفحات : 192
  " موضوع این کتاب، بررسی قوانین حقوقی و کیفری مرتبط با کودکان و نوجوانان است. کتاب حاضر، مجموعه‌ای از نُه مقاله است. عناوین برخی مقاله‌های مندرج در کتاب، عبارتند از:
درآمدی بر عدالت کیفری کودکان و نوجوانان؛ نظام عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین‌الملل؛ قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار؛ بازگشت سیاست مداخله نظام کیفری در قبال اطفال بزهکار در انگلستان؛ ضوابط ناظر بر دستگیری اطفال بزهکار و نهادهای نوین نظام عدالت کیفری کودکان."