محمد حسین با کمک شما خیرین خانه دار شد

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با کمک خیرین انجمن توانست برای خانواده ی محمد حسین یک واحد آپارتمان خریداری کند

انجمن بین المللی دیدبان عدالت با کمک شما خیرین محترم انجمن,توانست برای خانواده ی محمدحسین(همان جوان بیست ساله ی دچار فلج مغزی) که از نعمت پدر محروم هستند و زندگی سختی را می گذرانند یک واحد آپارتمان چهل متری خریداری کند