وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

معرفی کتاب «در هوای حق و عدالت»

در کتاب در هوای حق و عدالت چالشهای ذهنی انسانها در مورد حقوق طبیعی تا حقوق بشر بیان شده و در ضمن آن با اندیشمندان چون ؛ جان لاک ، امانوئل کانت ،منتسکیو ، ژان ژاک روسو آشنا خواهید شد .

کتاب در هوای حق و عدالت بی تردید یکی از بهترین ها در نوع خود است ، موضوعی که دکتر موحد در کتاب پی گیر آن است از "حق" و "حقوق" ذاتی انسان ها شروع شده و سیر تکامل اندیشه را در این عرصه پی می گیرد . در کتاب در هوای حق و عدالت چالشهای ذهنی انسانها در مورد حقوق طبیعی تا حقوق بشر بیان شده و در ضمن آن با اندیشمندان چون ؛ جان لاک ، امانوئل کانت ،منتسکیو ، ژان ژاک روسو آشنا خواهید شد .
خواندن این کتاب نه تنها خواننده را با حقوق اساسی خود اشنا می سازد بلکه سیر اندیشه و شکوفایی اروپا را روشن ساخته و مبانی رشد جامعه را آشکار می سازد.
در پایان کتاب اعلامیه حقوق بشر ، و میثاق های جهانی نیز برای اطلاع بیشتر هر فرد از حوق طبیعی و هم چنین "شهروندی" خود بیان شده است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.