وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

نگاهی به کتاب حقوق جهاني بشر علامه جعفری

ايشان در بخش اول اين مجموعه مي‌كوشد كه اثبات كند حقوق شش‌گانة يادشده از ديدگاه اسلامي، امري ذاتي بوده، كرامت و شرافتِ ذاتيِ انسان‌ها، چنين حقوقي را براي او الزام‌آور مي‌نمايد.

در بخش حقوق جهاني بشر اين مجموعه، استاد محمدتقي جعفري با جهان‌نگريِ خاصِّ خود، ضمن تعريف مفهوم انسان و بشر در ازمنة مختلف، به حقوق و تكاليف او در ارتباط با ديگران و حق تعالي مي‌پردازد. او نخست اعلامية حقوق جهاني بشر سازمان ملل و ديگر اعلاميه‌هايي را كه در نهايت به اين اعلاميه منجر مي‌شود، به دقت بررسي نموده و پس از بيان انگيزه‌هاي تدوين آن، با مراجعه به آيات قرآني و روايات، حقوق بشر از ديدگاه اسلامي را ارائه مي‌كند.
   ايشان در بخش اول اين مجموعه مي‌كوشد كه اثبات كند حقوق شش‌گانة يادشده از ديدگاه اسلامي، امري ذاتي بوده، كرامت و شرافتِ ذاتيِ انسان‌ها، چنين حقوقي را براي او الزام‌آور مي‌نمايد. وي در مقايسة حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام با اعلامية حقوق جهاني بشر از ديدگاه غرب، موادي جامع و پويا را ارائه مي‌كند و در قسمت‌هايي از اين مجموعه، به صورت مفصّل نشان مي‌دهد كه حقوق جهاني بشر سازمان ملل نتوانسته است براي مواد ارائه‌شده، شاخص‌هاي مبنايي را به اثبات برساند.
بخشِ بعديِ اثرِ حاضر، شامل كاوش‌هاي فقهيِ نويسنده است. او نخست تعبّد و تعقل در فقه اسلامي را از ديدگاه جديد و بديع مورد بررسي قرار مي‌دهد و معتقد است كه بر خلاف تصور عاميانه، تعبّد، مبتني بر تعقل است. ايشان ابتدا دو مفهوم تعبّد و تعقل را تعريف نموده و مي‌گويد: «هر انديشه‌اي كه با پيروي از اصول و قوانين ثابت‌شده به جريان بيفتد، تعقل ناميده مي‌شود».
به اعتقاد او: فقه اسلامي براي مديريتِ حياتِ دنيوي و اُخرويِ آدمي در مسير به ثمر رساندنِ شخصيتِ رو به كمالِ او وضع شده است.
در بخش‌هاي پاياني اين مجموعه، چند اصل و قاعدة مهم فقهي كه در جوامع فعلي مورد نياز است، بررسي و تحليل شده است: اصول و قواعد فقهي، ‌قاعدة لا ضرر و ضرار، طهارت اهل كتاب، ذبايح اهل كتاب، حلّيّت و حرمت گوشت انواع حيوانات، عدم انحصار زكات در مواد نُه‌گانه، حرمت سقط جنين، كيفر سرقت، مسئوليت مدني ناشي از جُرم كودكان بزهكار، امر به معروف و نهي از منكر، و در پايان، حقوق حيوانات در اسلام، از جمله موضوعات مهمي هستند كه از ديدگاه ايشان ارائه شده است.
اين مجموعه نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان جهان‌بيني قرآن كريم را كه همان گزاره‌هاي هستي‌شناسانه است، در قواعد حقوقي و فقهي كه همان گزاره‌هاي هستي است، در نظر گرفت. چه، بيش‌تر آيات قرآن، مربوط به آيات جهان‌بيني و درصد كمي از آن، مربوط به آيات حقوقي و فقهي است

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.