وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

معرفی کتاب حقوق بشر اثر مایکل فریمن

بررسي گستره و اختلافات فلسفي ماهيت حقوق بشر در کتاب "حقوق بشر" نوشته "مايکل فريمن" با ترجمه"محمد کيوانفر" از سوي انتشارات " هرمس "با همکاري نشر "ناقد "منتشر شد.

اين کتاب پس از تبيين ماهيت و ريشه مفهوم "حقوق بشر" با رويکردي ميان ‌رشته‌اي به تبيين جايگاه "قانون" و "حقوق" در اين زمينه پرداخته و برخي از موارد عيني آن را عنوان کرده است.
با استناد به مضامين اين اثر مي‌توان گفت :مفهوم حقوق بشر داراي تاريخ و پيشينه‌اي است که مهر و نشان اختلافات فلسفي را بر خود دارد. شناخت اين تاريخ و درک آن اختلافات، وضعيت امروز حقوق بشر را روشن مي‌سازد.
نويسنده اثر معتقد است که مفهوم حقوق بشر، گستره‌اي کاملا فراتر از موارد فاحش بي‌عدالتي و ظلم را دربر مي‌گيرد. آنچه "متورم شدن حقوق" ناميده مي‌شود يا همان گسترش‌ دادن مفهوم حقوق بشر به دعاوي مبهم و نامشخص، باعث وخيم‌ترشدن مشکل سازگاري شده است.
اين اثر از 9 فصل با عنوان‌هايي نظير انديشيدن درباره حقوق بشر، عصر جديد حقوق، ظهور و افول حقوق طبيعي، نقش علوم اجتماعي، توسعه و جهاني‌ سازي، اقتصاد و حقوق بشر، جهان ‌شمولي، تنوع و تفاوتها ، فرهنگ و حقوق بشر، ايده‌ آليسم، واقع‌گرايي و سرکوب، سياست حقوق بشر تشکيل شده است.
در اين کتاب موضوع هايي نظير سلطه حقوق، تعارض بين حقوق، جنگ سرد، جهاني ‌سازي، حقوق زنان، اعلاميه جهاني حقوق بشر، عصر انقلابها، سازمان ملل و احياي حقوق بشر، چرا تاريخ؟، دموکراسي، سرشت انسان، انسان شناسي، مساله امپرياليستي جهاني و نسبي ‌گرايي فرهنگي بحث و بررسي شده‌ است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.