وقایع و تحولات

تحقق صلح نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای عدالت از سوی آحاد بشر در تمام حوزه های زندگی انسانی می باشد.

گفت و گو

زامورا اسرائیل را غده ای سرطانی در دنیای امروز می داند که حتی امریکا نیز توسط آنها به گروگان گرفته شده است.

مقاله

کشورهای جهان سوم نمی توانند با استفاده از روش کشورهای سرمایه داری به عدالت اجتماعی برسند، زیرا بانیان طرحها نتوانسته اند

حقوق بشر در ادیان آسمانی تالیف عبدالرزاق رحیم صلال الموحی

یکی از مباحث مورد توجه در دوران معاصر بحث حقوق بشر است که معرکه آرا شده و بر سر آن جنگ و نزاع ها درگرفته است. مؤلف این کتاب در اثری در خور و کم نظیر به این مبحث از دیدگاه ادیان پرداخته و کوشش های ادیان را در جهت تبیین حقوق پیروان خود مورد کنکاش قرار داده است.

یکی از مباحث مورد توجه در دوران معاصر بحث حقوق بشر است که معرکه آرا شده و بر سر آن جنگ و نزاع ها درگرفته است. مؤلف این کتاب در اثری در خور و کم نظیر به این مبحث از دیدگاه ادیان پرداخته و کوشش های ادیان را در جهت تبیین حقوق پیروان خود مورد کنکاش قرار داده است. چه اینکه اگر شناخت ادیان و اعتقادات آنان مورد تأکید و قبول قرار گرفته و قدم اول در راه گفت و گو و همزیستی و در امان ماندن از لغزش ها و آسیب ها شناخته شده است، قطعا یکی از مباحث کلیدی و مهم در این مسیر، شناخت دیدگاه ادیان مختلف در خصوص حقوق بشر، اعم از حقوق پیروان آن دین و دیگر انسانهاست.
عبدالرزاق صلال در این کتاب تلاش کرده تا نشان دهد ادیان همواره مدافع اصلی حقوق بشر بوده اند، چه ادیان آسمانی که از پیدایش با چنین فلسفه و نگاهی پدید آمده اند و چه دیگر ادیان و تمدن ها که آنها نیز حداقل مدافع حقوق پیروان خود بوده اند و نتیجه گرفته که در هر دینی و اعتقادی انسانها دارای حقوقی بوده و هستند. البته روشن است که مؤلف به عنوان یک مسلمان توجه ویژه ای به موضع اسلام در خصوص حقوق بشر داشته و در بررسی حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان به ویژه یهودیت و مسیحیت، به نقد و انتقاد از موضع آنان نیز پرداخته است.
مؤلف مباحث این کتاب را در پنج فصل تنظیم کرده است:
عنوان فصل نخست، حقوق بشر در ادیان و اعتقادات قدیم است که در بخش اول آن به اعتقادات و تمدن های کهن و از میان رفته همچون تمدن های بین النهرین، مصر، یونان و روم، توجه شده و در بخش دوم حقوق بشر در دیگر ادیان و تمدن های کهن و زنده همچون تمدن و دیانت های هند، تمدن چین و دین زرتشت مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم در هفت مبحث به بررسی ابعاد حقوق بشر در شریعت یهود اختصاص دارد و در فصل سوم در نه بخش به مباحث مختلف حقوق بشر در اناجیل و مسیحیت پرداخته شده است، مباحثی همچون حقوق و کرامت انسان ها در موعظه های مسیح، حقوق بشر و آزادی در انجیل، حقوق بشر در قرون وسطی، مساوات در میان مسیحیان، حقوق زن در مسیحیت و...
فصل چهارم کتاب به حقوق بشر در اسلام اختصاص دارد و مطالب آن به سه بخش تقسیم شده: در بخش اول به مباحث زیربنایی و مفهومی توجه شده است. تعریف حق، انواع حقوق و در بخش دوم این فصل، چهار رکن حقوق بشر در اسلام را به این ترتیب تبیین کرده است: آزادی در اسلام، حق در اسلام، عدالت در اسلام و اخلاق در اسلام و در بخش سوم این فصل به بحث مساوات در اسلام به طور ویژه و مستقل توجه کرده است.
فصل پنجم نیز با عنوان حقوق بشر در قانون بین الملل و اسلام به بررسی و مقایسه حقوق بشر در اسلام و قوانین و بیانیه های بین المللی می پردازد.
در این فصل ابتدا قوانین و بیانیه های بین المللی و به طور مشخص بیانیه حقوق بشر فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر صادره سازمان ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته و سپس به عنوان آخرین بخش این فصل و پایان کتاب، متن هشت بیانه و اعلامیه که در مجامع و نشست های مختلف در دو دهه اخیر در خصوص حقوق بشر در اسلام منتشر شده ذکر گردیده است.

فعاليت‌ها و دیدگاه‌ها

انجمن با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

انجمن بین المللی دیدبان عدالت سومین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی گفتمان عدالت را با موضوع قراردادهای جدید نفتی و برخورد ناعادلانه با شرکت های ایرانی برگزار می کند

گزارش

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.