1.  عدالت  بدون معنویت قابل تشخیص و تطبیق نبوده  ومعنویت بدون عدالت قابل گسترش نیست.
  2. تمسک به ادیان الهی تنها عقیده و برنامه اصیل برای تحقق عدالت است.
  3. مبارزه با ستم، تبعیض، بیداد و تلاش برای استقرار عدالت تکلیف الهی و انسانی ماست.
  4. حاکمیت عدالت؛ اراده الهی، فطرت بشری و هدف آرمانی ماست و ما به تحقق آن یقین داریم.
  5. بزرگترین ستم بر بشریت، سلطه مکاتب مادی و تمامیت خواه بوده و مبارزه با آن، راس عدالت­خواهی است.
  6. عدالت خواهی و عدالت یاری؛ مرز جغرافیایی، نژادی و آئینی ندارد و همه انسانها در سپهر عدالت برابرند.
  7. اجرا و تحقق عدالت، یاران عادل می خواهد و احسان پیشگی برای قرارگاه آماج شرط ضروری است.