دکتر احمد نادری

تحصیلات: دکتری
حوزه تخصصی: علوم اجتماعی-مردم شناسی
پست الکترونیک:  anaderi@ut.ac.ir
شغل: هیأت علمی دانشگاه

دکتر عبدالله مرادی

تحصیلات: دکتری روابط بین الملل
حوزه تخصصی: مسائل منطقه ای غرب آسیا
پست الکترونیک:  moradi.abdolah@gmail.com
شغل: هیأت علمی دانشگاه

دکتر سید احمد نکویی

تحصیلات: دکتری روابط بین الملل
حوزه تخصصی: مسائل خاورمیانه
پست الکترونیک: ahmadnekoee@gmail.com
شغل: محقق و پژوهشگر

دکتر عطا بهرامی

تحصیلات: دکتری روابط بین الملل
حوزه تخصصی: بانکداری- اقتصاد سیاسی
پست الکترونیک: ata.bahrami@gmail.com
شغل: محقق و پژوهشگر

دکتر علی مرتضوی شریف

تحصیلات: دکتری روابط بین الملل
حوزه تخصصی: روابط بین الملل- سیاست خارجی
پست الکترونیک:  dr.a.mortazavi.sh@gmail.com
شغل: محقق و پژوهشگر

دکتر الهام اکبری

تحصیلات: دکتری یادگیری الکترونیکی
حوزه تخصصی: شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، یادگیری الکترونیکی، رسانه های نوین
پست الکترونیک:  e.akbari.114@gmail.com
شغل: مدرس دانشگاه