دکتر احمد نادری

تحصیلات: دکتری
حوزه تخصصی: علوم اجتماعی-مردم شناسی
پست الکترونیک:  anaderi@ut.ac.ir
شغل: هیأت علمی دانشگاه

دکتر علی اکبر آسا

تحصیلات: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
حوزه تخصصی: حقوق بشر و عدالت
پست الکترونیک: asa60@ut.ac.ir
شغل: هیأت علمی دانشگاه

دکتر شمیم صدری

تحصیلات: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
حوزه تخصصی: حقوق بشر و عدالت
پست الکترونیک: asa60@ut.ac.ir
شغل: هیأت علمی دانشگاه

اکرم سادات موسوی ایرائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره شغلی.
حوزه تخصصی: استعداد یابی
پست الکترونیک: a.musavi93@gmail.com
شغل: مشاور؛ فعال اجتماعی در حوزه سواد آموزی کودکان و بانوان