دکتر علی اکبر آسا

تحصیلات: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
حوزه تخصصی: حقوق بشر و عدالت
پست الکترونیک: asa60@ut.ac.ir
شغل: هیأت علمی دانشگاه