ساختار سازمانی انجمن

ساختار انجمن بین المللی دیدبان عدالت بصورت مجمع عمومی اعضا می باشد که از سه رکن مجمع عمومی،هیات مدیره و بازرس تشکیل می شود که هر دو سال یکبار از طریق انتخابات در مجمع عمومی،اعضای هیات مدیره و بازرسین انتخاب می شوند.