منشور اخلاقی
مرام نامه انجمن:
1.    عدالت  بدون معنویت قابل تشخیص و تطبیق نبوده  ومعنویت بدون عدالت قابل گسترش نیست.
2.    تمسک به ادیان الهی تنها عقیده و برنامه اصیل برای تحقق عدالت است.
3.    مبارزه با ستم، تبعیض، بیداد و تلاش برای استقرار عدالت تکلیف الهی، انقلابی، و انسانی ماست.
4.    حاکمیت عدالت؛ اراده الهی، فطرت بشری و هدف آرمانی ماست و ما به تحقق آن یقین داریم.
5.    بزرگترین ستم بر بشریت، سلطه مکاتب مادی و تمامیت خواه بوده و مبارزه با آن، راس عدالت-خواهی است.
6.    عدالت خواهی و عدالت یاری؛ مرز جغرافیایی، نژادی و آئینی ندارد و همه انسانها در سپهر عدالت برابرند.
7.    اجرا و تحقق عدالت، یاران عادل می خواهد و احسان پیشگی برای عدالت یاران شرط ضروری است.