درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام

نویسنده/مترجم: علی اکبر علیخانیناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 312سال انتشار: 1388

 مسئله عدالت در جامعه هرچند از یک منظر مسئله ای پیچیده و دارای ابعاد ولایه های گوناگون وپیوسته است اما ازمنظر دیگر حرکت به سوی آن امکان پذیر است و هیچ وقت هیچ جامعه ،سازمان،ساختاروهیچ قسمتی از زندگی بشر برای رسیدن به عدالت با بن بست مواجه نمی شود.اگر بتوان روزی یک «نظریه عدالت » ارائه کرد ، روشن بودن نسبت عدالت با سایر پدیده ها ومفاهیم مهم مشابه خود، هم به دقیق شدن نظریه کمک می کند و هم به ما امکان می دهد نظریه عدالت را در قالب یک نظام منسجم تر وهمه جانبه نگرتر تدوین کنیم. این کتاب این هدف را پی می گیرد.کتاب شامل دوفصل است؛
 در فصل اول چارچوب نظام سیاسی عدالت را بیان میکند که شامل عناوین ذیل است: عدالت توافقی در اسلام،نسبت حق،عدالت و رضایت عمومی در اندیشه امام علی ع،عدالت سیاسی در نظریه مردم سالاری دینی، عدالت، حکومت و مردم در اندیشه سیاسی اسلام، عدالت در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
فصل دوم شبکه مفاهیم نظام سیاسی عدالت را مطرح میکند؛ نظریه امنیت عادلانه،رویکردی قرآنی، عدالت و خشونت در اندیشه ی اسلام، عدالت سیاسی و شورا، عدالت و اخلاق در اندیشه ی سیاسی اسلام، عدالت و آزادی در اندیشه ی سیاسی اسلام