حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن

نویسنده/مترجم: دکتر حسین مهرپورناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 216سال انتشار: 1391

این مجموعه مشتمل بر شش گزارش و سه مقاله است که در آن اطلاعاتی درباره حقوق بشر یا حقوق و آزادی‌های اساسی و بعضی معاهدات و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، همچنین تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها گردآمده است.

عناوین گزارش‌های موجود عبارت‌اند از:
1: حقوق بشر در سرزمین خدایان
2: گزارش از پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر
3: همایش دیدگاه‌های اسلامی در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر
4: آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در قرن بیستم 
5: سازمان بین‌المللی کار و موازین حقوق بشر
6: کمیته رفع تبعیض نژادی و بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران

مقالات کتاب نیز بدین قرارند:
1: پایداری در برابر ظلم در نظام اسلامی و مبانی حقوق بشری آن
2: قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و آزادی‌های اساسی
3: حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.