حمایت از مبارزات عادلانه ملت فلسطین

مبارزات مردم فلسطین جزیی از مبارزات گسترده تر جنگ برای استقرار عدالت و کرامت همه ی خانواده ی بشری است.

در ابتدا بایستی از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران سپاسگزار بود که روز نوزده ژانویه را روز غزه اعلام کرده اند. هدف از روز غزه گرامیداشت و احترام به مردم شجاع و شریف غزه بخاطر مقاومتشان در مقابل اشغال سرزمین فلسطین توسط اسراییل است. طی شش سال گذشته، مردم غزه در معرض حملات سنگین ارتش اسراییل حد اقل در سه نوبت (دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 ؛ نوامبر 2012 و ژوییه-اوت2014 ) بوده اند.
علیرغم برتری گسترده نظامی اسراییل و رقم بالای قربانیان حملات مذکور، مردم غزه تسلیم استبداد متجاوز نشدند. آنها می دانند که تنها بر علیه اشغال اسراییل نمی جنگند، بلکه آنها با امپریالیسم نیز که بشدت نژاد پرست است در حال جنگ هستند. به همین دلیل مبارزات مردم فلسطین جزیی از مبارزات گسترده تر جنگ برای استقرار عدالت و کرامت همه ی خانواده ی بشری است.
امروز مردم بیشتری به حمایت از مبارزات عادلانه مردم فلسطین برخواسته اند. این حمایت تنها بخاطر استواری مردم فلسطین نیست بلکه وحشی گریهای رژیم اسراییل نیز همه انسانهای پاکدل را بر علیه آنها در همه جا شورانده است. تلاشهای فلسطینی ها در ماهای اخیر خصوصا تلاش برای عضویت در دادگاه جنایی بین المللی موقعیت آنان را تقویت خواهد کرد.  در شرایط کنونی نیز افکار عمومی در اروپا به سمت فلسطینان چرخش پیدا کرده چرا که وخامت اوضاع آنها ذهن جوانان متعددی را بخود مشغول کرده است. اکنون زمان آن رسیده که مبارزات مردم فلسطین خصوصا از طریق مسالمت آمیز شدت بگیرد. بایستی آگاهی عمومی از طریق رسانه های جدید افزایش یابد و سوء تصوراتی که توسط رسانه های جهانی تحت کنترل صهیونیست ها ایجاد شده از بین برود.
باید تمامی مطالب مربوط به فلسطین را به هرچند زبان  دنیا  که ممکن است ترجمه و در اختیار افکار عمومی قرار گذاشت.یک نظام پایش ایجاد کرد که نه تنها از کرامت فلسطین حمایت کند، بلکه پاسخی سریع به هر نوع تحریف و دروغ درباره مبارزات فلسطین از طریق ارائه حقایق پاسخ دهد.بایستی پایگاه دفاع از فلسطین را گسترش دهید وهیچ بهانه ای در اختیار دشمنان فلسطین قرار ندهید که باعث مخدوش شدن چهره ی آنان شود.