گزارش جلسه آخر کارگاه روانشناسی روشنا (مقدماتی)

کارگاه روانشناسی روشنا با حضور دانشجویان روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و داوطلبان اردوهای جهادی در ۶ جلسه برگزار گردید که ۵شنبه ۲۴ابان ماه با حضور استاد محترم سرکار خانم رنگرز به اتمام رسید
سرفصل ها و مباحث زیر در این جلسه بیان شد:
_انواع مهارت های زندگی [خودآگاهی، همدلی،روابط بین فردی، مقابله با استرس، مدیریت بر هیجان و حل مسئله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقادانه، ارتباط موثر، مهارت تصمیم گیری]
_اهداف مهارت های زندگی [تقویت اعتماد به نفس و تقویت روحیه مشارکت و همکاری]
_ساختن یک شهروند متعادل و مقبول اجتماع
_ارتقاء و سازگاری فرد با خود و دیگران
_تقویت مهارت های ارتباطی
_تقویت روحیه همزیستی مسالمت آمیز
_کمک به شناسایی و بیان احساسات