تامین هزینه صندلی چرخ دار رضا

رضا همان دانش آموزی هست که با حمایت های شما خیرین خوب در حال درمان می باشد. به علت انحراف ستون فقرات نمی تواند روی زمین بنشیند و درس بخواند به خاطر همین به یک صندلی چرخ دار نیاز دارد.
به همت شما خیرین محترم مبلغ 280 هزارتومان برای تهیه صندلی چرخدار جمع آوری شد.