طرح مائده

گزارشی از تدوین و بسته بندی طرح مائده. این طرح به جهت فراهم کردن شرایط لازم برای زندگی راحت جمعی از افراد تحت پوشش موسسه به مرحله اجرا رسیده است.
در این نوبت از طرح به ده خانواده نیازمند تحت پوشش موسسه، بسته های ارزاق حمایتی اهدا گردید، خیرین گرامی برای مشارکت در طرح مائده میتوانید مبالغ خود را به کارت زیر واریز نمایید 
5022297000017397