گزارش مالی سال 1397

این گزارش به جهت شفافیت کامل مالی هزینه های جاری موسسه بین المللی دیدبان عدالت منتشر می گردد.

در این گزارش صورت مالی و شرح خرج کرد ها عنوان شده است.

پتمامی این مبالغ توسط خیرین به موسسه اهدا و بلافاصله به نیازمندان عزیز تحویل شده است.