گزارش مالی موسسه بین المللی دیدبان عدالت در سال 1395

این گزارش به جهت شفافیت کامل مالی هزینه های جاری موسسه بین المللی دیدبان عدالت منتشر میگردد.

در این گزارش صورت مالی و شرح خرج کرد ها عنوان شده است. تمامی این مبالغ توسط خیرین عزیز به موسسه اهدا و بلافاصله به نیازمندان عزیز تحویل شده است.

عمده هزینه ها در بخش مسکن، جهیزیه و دارو و درمان خرج شده است.