زیباسازی مدارس در طرح امید

زیباسازی مدارس در طرح امید یکی از بخش های مهمی بود که به صورت کارگاهی و با همکاری دانش آموزان عزیز صورت گرفت. این حرکت با تشکیل تیمی هنرمند و مبتکر، با بهسازی و فضاسازی، ضمن ایجاد زیبایی و فضایی تازه در مدارس، باعث افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان مدارس شد.

طرح امید، فعالیتی با الگوی داوطلبانه است که به سبب نیاز سنجی در منطقه محروم زهکلوت با تمرکز بر آموزش، روانشناسی و زیباسازی در سه مدرسه اجرا شد و در پی آن برآمد تا موجبات رشدِ خودساخته ی منطقه را فراهم سازد.