گزارش کوتاه ویدیوئی از کارگاه روانشناسی روشنا

کارگاه روانشناسی اسلامی روشنا در قالب 6 هفته همراه با ارائه اساتید مجرب برگزار می گردد.

این کارگاه با حضور 30 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران که تمایل به شرکت در طرح امید جهت رفع محرومیت های منطقه زهکلوت واقع در جنوب استان کرمان را دارند برگزار می گردد.

استاد حاتمی در جلسه اول و دوم بر موضوعاتی همانند "بیان دوره های تربیتی یک انسان، ویژگی های هر دوران و تاثیر دیگران به ویژه والدین بر فرزندان" تمرکز کردند.

این کارگاه در هفته های آتی نیز با حضور استاد فیاض برگزار میگردد