عدالت یاران

فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی های منطقه ای در این بخش تعریف می گردد.