دست های بی منت

محرومیت زدایی ، درمان ، ارزاق و فعالیت های خیریه در گروه دست هایبی منت ان ا میگردد.