شهیدمطهری و عدالت

نظام اجتماعی باید طوری باشد که ضعیف و قوی در برابر قانون یکسان باشند
جامعه‌‌‌‌‌اي به مقام قداست (مقامي که قابل تقديس و تمجيد باشد که بشود گفت اين جامعه جامعه انساني است) نمي‌‌‌‌‌رسد مگر آن وقت که وضع به اين منوال باشد که ضعيف حقش را از قوي بدون لکنت کلمه بگيرد؛ وقتي ضعيف در مقابل قوي مي‌‌‌‌‌ايستد لکنتي در بيانش وجود نداشته باشد.
اين جمله شامل دو مطلب است: يکي اين که مردم به طور کلي روحيه ضعف و زبوني را از خود دور کنند و در مقابل قوي (هر اندازه قوي باشد) شجاعانه بايستند، لکنت به زبانشان نيفتد، ترس نداشته باشند- که ترس از جنود ابليس است- و ديگر اين که اصلا نظامات اجتماعي بايد طوري باشد که در مقابل قانون، قوي و ضعيفي وجود نداشته باشد. پس علي عليه السلام مي‌‌‌‌‌گويد در برنامه حکومت اسلامي ما «فَيأْمَنَ الْمَظْلومونَ مِنْ عِبادِک‌‌‌‌‌» خدايا بندگان ستمديده تو در امنيت قرار گيرند، چنگال ستمگر را قطع کنيم.
شهید مطهری
اینده ی انقلاب اسلامی /نجات مظلومان صفحه 30