آرمان های توسعه پایدار، آرمان شانزدهم: صلح عدالت و نهادهای توانمند

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح آرمان شانزدهم از آرمان های توسعه پایدار می باشد.

 

آرمان های توسعه پایدار یا به عبارتی آرمان های جهانی بر پایه آرمان های توسعه هزاره بنا گذاشته شده اند. هشت هدف ضد فقر که دنیا متعد شده بود تا سال 2015 به آنها دست یابد. آرمان های توسعه هزاره در سال 2000 به تصویب رسیدند و هدف آنها از بین بردن فقر، گرسنگی، بیماری، رسیدن به برابری جنسیتی و دسترسی به آب و فاضلاب بود. پیشرفت های عظیمی در راستای آرمان های توسعه پایدار به دست آمده است که نشان دهنده دستور کاری متحد برای رسیدن به آرمان ها و اهداف است. جدای این موفقیت، فقر برای بسیاری از از مردم هنوز پایان نیافته است.

آرمان های توسعه پایدار جدید، و دستور کاری پایدار، فراتر از آرمان های توسعه هزاره هستند. این آرمان ها با پرداختن به علل ریشه فقر و نیاز جهانی برای توسعه است که برای خدمت برای همه مردم است.

مدیر دفتر توسعه ملل متحد خانم هلن کلارک، می گوید: "این توافق را می توان نقطه عطفی در قرار دادن جهان ما در یک دوره فراگیر و پایدار تصور کرد. اگر همه ما در کنار هم باشیم شانس این را داریم که در کنار شهروندان باشیم و به آرمان هایی همانند صلح، شادکامی، رفاه و حفاظت از سیاره خود بپردازیم."

ارتقاء جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
اهداف آرمان یازدهم:

16-1- کاهش چشمگیر همه انواع خشونت و میزان مرگ های ناشی از آن درهمه جا.

16-2- پایان دادن به سوء استفاده، استثمار، قاچاق و تمامی اشکال خشونت و شکنجه بر علیه کودکان.

16-3- ارتقاء حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی، و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.

16-4- تا 2030، کاهش چشمگیر جریان سرمایه و تسلیحات غیرقانونی، تقویت بازیابی و بازگرداندن دارایی های سرقت شده، و مبارزه با تمام اشکال جنایات سازمان یافته.

16-5- کاهش ریشه ای فساد و رشوه در تمام اشکالشان.

16-6- توسعه موسسات موثر، پاسخگو و شفاف در همه سطوح.

16-7- تضمین تصمیم گیری مسئول، فراگیر، مشارکتی و نماینده در تمام سطوح.

16-8- گسترش دادن و تقویت مشارکت کشورهای درحال توسعه در موسسات حکومتی جهانی.

16-9- تا 2030، فراهم کردن هویت قانونی برای همه از جمله ثبت تولدها.

16-10- تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و حفاظت ریشه ای آزادی ها، در انطباق با قوانین ملی و توافق نامه های بین المللی.

16-آ- تقویت موسسات ملی مرتبط، از جمله از طریق همکاری بین المللی، برای ایجاد ظرفیت ها در کلیه سطوح، خصوصا" در کشورهای درحال توسعه، برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با تروریسم و جنایت.

16-ب- ارتقاء و اجرای قوانین و سیاست های غیرتبعیض آمیز بمنظور توسعه پایدار.

منبع: