بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت بمناسبت بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (سپتامبر 2013)

با عنایت به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ با تأکید بر اصل کرامت انسانی و اصول عدالت، برابری و آزادی؛ با تأکید بر حق غیر قابل انکار ملتها برای تعیین سرنوشت خود و با تأکید بر وظیفه و تکلیف تمامی دولتها...

با عنایت به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ با تأکید بر اصل کرامت انسانی و اصول عدالت، برابری و آزادی؛ با تأکید بر حق غیر قابل انکار ملتها برای تعیین سرنوشت خود و با تأکید بر وظیفه و تکلیف تمامی دولتها، سازمانهای بین المللی، NGOها و نخبگان و گروههای مرجع اجتماعی برای مقابله با ظلم و نابرابری، دفاع از حقوق مظلومان و تلاش برای مقابله با مظاهر تبعیض و بی عدالتی و همچنین نقض حقوق بنیادین بشر، "موسسه بین المللی دیدبان عدالت" خواستار توجه بیشتر و نظارت مؤثر سازمانهای بین المللی و NGOها بر اجرای صریح و بدون تبعیض عدالت در عرصه های اجتماعی، علمی، اقتصادی و سیاسی بوده و بر این باور است که اجرای عدالت برای جامعه بشری می بایست توسط مجری عادل، آگاه و توانا صورت پذیرد تا بساط ظلم، تبعیض و نژادپرستی از جهان برچیده شده و عدالتی که مورد نظر و مطالبه ملتهای آزاده در اقصی نقاط جهان است بدون هیچگونه کاستی و یا خدشه ای تحقق پیدا کند. بنابراین لازم است سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی درجهت حفظ کرامت انسانی نسبت به هرگونه اقدام قدرت های سلطه گر برای جنگ افروزی و نقض حقوق بشر، احساس مسئولیت نموده و با محکوم کردن این اقدامات زمینه مشارکت واقعی و آزادانه ملتها در تعیین سرنوشت خویش و بهره گیری از ظرفیتهای درونی و منطقه ای درجهت تحقق ایده ها و آرمانهای خود را فراهم نمایند. تجربه جنگ های سه دهه اخیر در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه نشان از آن دارد که حل مشکلات منطقه با دخالت قدرت های فرامنطقه ای امکان پذیر نبوده و حضور نیروهای خارجی مشکلات منطقه را پیچیده تر می نماید زیرا آنها همواره بخاطر منافع سیاسی و اقتصادی، صلح و عدالت را قربانی مصلحت و سودجویی خویش نموده و ظلم مضاعفی را بر ملتهای این منطقه مستولی نموده اند. در همین راستا "موسسه بین المللی دیدبان عدالت" معتقد است که عدالت خواهی و عدالت یاری مرز جغرافیایی، نژادی و جنسیتی ندارد، همه انسانها در سپهر عدالت برابرند و استقرار عدالت و صلح پایدار مستلزم نفی هرگونه ستمگری، سلطه گری و سلطه پذیری در جهان می باشد.